Asennustyöt

Toteutamme asennuspalvelut sekä laite- ja materiaalihankinnat kaikkiin kohteisiin merkeistä riippumatta vahvalla ammattitaidolla.

Ota yhteyttä

Läm­pö, vesi ja viemäri

Hoi­dam­me kiin­teis­tön kaik­kien lvi-lait­tei­den ja ‑jär­jes­tel­mien asen­nuk­set, huol­lot ja kor­jauk­sen mer­kis­tä riip­pu­mat­ta. Meil­tä saat myös LV-alan mit­taus- ja säätöpalvelut.

Ilman­vaih­to

Toteu­tam­me ilman­vaih­to­lait­tei­den sekä ‑konei­den ja ‑jär­jes­tel­mien asen­nuk­set, huol­lot ja kor­jauk­sen mer­kis­tä riippumatta.

Raken­nusau­to­maa­tio

Toteu­tam­me raken­nusau­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien suunnittelu‑, asennus‑, huolto‑, kor­jaus- ja ylläpitotyöt.

Säh­kö­työt

Hoi­dam­me kaik­ki kiin­teis­tön säh­kö­jär­jes­tel­mä­rat­kai­sut. Toteu­tam­me tar­vit­ta­vat asen­nuk­set, huol­lot ja kor­jauk­set sekä säh­kö­jär­jes­tel­mien muu­tok­set, laa­jen­nuk­set ja moder­ni­soin­nit. Saat meil­tä myös kaik­ki tar­vit­se­ma­si ups- ja vara­voi­ma­jär­jes­tel­mien pal­ve­lut sekä turvavalaistuksen.

Läm­pö­pump­pua­sen­nuk­set

Meil­tä saat ilma­läm­pö­pum­put, Ilma-vesi­läm­pö­pum­put ja maa­läm­pö­pum­put asennettuna