Lvi-työt

Hoidamme LVI-työt huolella merkistä riippumatta. Palveluihimme kuuluvat LVI-järjestelmien asennus, huolto ja urakointi.

Ota yhteyttä

LVI-suun­nit­te­lu vah­val­la ammattitaidolla

Toteu­tam­me kiin­teis­tö­si LVI-lait­tei­den ja ‑jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lun, asen­nuk­set, huol­lot ja kor­jauk­set mer­kis­tä riip­pu­mat­ta. Meil­tä saat myös LV-alan mit­taus- ja säätöpalvelut.

Voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me aina par­haan mah­dol­li­sen rat­kai­sun suun­nit­te­lus­ta toteutukseen.

Kat­ta­va LVI-pal­ve­lu suun­nit­te­lus­ta lähtien

Suun­nit­te­lu­pal­ve­lus­sa tar­joam­me pit­käl­lä koke­muk­sel­la varus­te­tut alan asian­tun­ti­jat käyt­töön­ne. Voit hyö­dyn­tää asian­tun­ti­ja­pal­ve­luam­me yksit­täi­seen toi­mek­sian­toon tai pyy­tää tar­jouk­sen kat­ta­vam­mas­ta kokonaisuudesta.

Raken­ta­jil­le ja raken­nut­ta­jil­le tar­joam­me LVI-suun­nit­te­lua. Suun­nit­te­li­jam­me voi­vat teh­dä myös talo­tek­niik­kaan liit­ty­viä kus­tan­nusar­vioi­ta, tek­nis­ten huol­to­jen suun­nit­te­lua, kon­sul­toin­tia ja val­von­taa kiin­teis­tön omis­ta­jal­le tai yllä­pi­dos­ta vastaaville.

Voim­me tar­kis­taa myös mm. ilman­vaih­don riit­tä­vyy­den ja sel­vit­tää mah­dol­li­set sää­tö­tar­peet. Mitat­ta­via asioi­ta voi­vat olla esi­mer­kik­si kiin­teis­tön läm­pö­ti­la sekä kos­teus- ja hiilidioksidipitoisuudet.

LVI-asen­nus ker­ral­la kun­toon mer­kis­tä riippumatta

Toteu­tam­me asen­nus­pal­ve­lut kaik­kiin lait­tei­siin mer­kis­tä riip­pu­mat­ta ja vah­val­la ammattitaidolla.

Meil­tä saat kat­ta­vat asen­nus­pal­ve­lut seu­raa­viin järjestelmiin:

LVI-ura­koin­ti ja lin­ja­sa­nee­raus koko­nais­val­tai­sel­la otteella

Toteu­tam­me lämpö‑, vesi‑, vie­mä­ri- ja ilman­vaih­tou­ra­koin­nit kai­ken­ko­koi­siin koh­tei­siin. Hoi­dam­me niin uudis­koh­teet kuin talo­tek­nii­kan moder­ni­soin­nit­kin samal­la tasai­sen kor­keal­la työn­laa­dul­la. Työs­ken­te­lem­me kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti uusim­mil­la työ­ta­voil­la, jot­ka var­mis­ta­vat kiin­teis­tön pitkäikäisyyden.

Moder­ni­soin­ti­pal­ve­lun avul­la voim­me päi­vit­tää kiin­teis­tön talo­tek­nii­kan kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti nyky­päi­vän tasol­le. Kor­jaam­me ja kun­nos­tam­me kiin­teis­tön kai­ken talo­tek­nii­kan, jos se on tar­peen. Moder­ni­soin­nil­la paran­nam­me tilo­jen käyt­tö­ko­ke­mus­ta ja eli­ni­kää. Uusi talo­tek­niik­ka aut­taa sääs­tä­mään käyt­tö­kus­tan­nuk­sis­sa, pie­nen­tä­mäl­lä esi­mer­kik­si energiankulutusta.

Toteu­tam­me lin­ja­sa­nee­rauk­set huo­mioi­den asuk­kai­den tar­peet ja tilo­jen aset­ta­mat vaa­ti­muk­set. Voim­me ottaa hoi­taak­sem­me osau­ra­kan tai koko laa­jan put­ki­re­mon­tin. Mei­dän kans­sam­me voit olla var­ma, että lin­ja­sa­nee­raus hoi­de­taan onnis­tu­nees­ti valmiiksi.

Teem­me LVI-ura­koin­tia myös KVR-koh­tei­siin, jois­sa ura­koit­si­ja huo­leh­tii koh­teen suun­nit­te­lus­ta ja ura­kan toteut­ta­mi­ses­ta. Kan­nam­me KVR-ura­kas­sa vas­tuun koko­nai­suu­des­ta ja var­mis­tam­me, että lop­pu­tu­los on laa­du­kas ja asiak­kaan toi­vei­den mukainen.

Asiak­kaan niin halu­tes­sa hoi­dam­me toi­mi­ti­la­muu­tok­set Avai­met käteen ‑paket­ti­na, joka sisäl­tää suun­nit­te­lun, talo­tek­niik­ka­muu­tok­set ja raken­nus­työt. Työn val­mis­tut­tua olem­me apu­na­si myös kiin­teis­tön yllä­pi­to- ja huoltotöissä.

Oikea-aikai­nen LVI-huol­to, ‑yllä­pi­to ja ‑kor­jaus var­mis­ta­vat lait­tei­den pitkäikäisyyden

Teho­kas lait­teis­to on sään­nöl­li­ses­ti huol­let­tu ja hyvin yllä­pi­det­ty. LVIAS-lait­tei­den sään­nöl­li­nen huol­to ja yllä­pi­to tuo­vat sääs­töä käyt­tö­kus­tan­nuk­sis­sa ja var­mis­ta­vat, että lait­teet pysy­vät hyväs­sä kun­nos­sa vie­lä takuu­ajan jäl­keen­kin. Tar­joam­me huol­to- ja kor­jaus­pal­ve­lu­ja kaik­kiin lait­tei­siin mer­kis­tä riippumatta.

Meil­tä saat huol­to- ja kor­jaus­pal­ve­lut kaik­kiin näihin:

Hoi­dam­me myös vuo­si- ja mää­rä­ai­kais­huol­lot sekä vaa­ti­vat­kin viankorjaukset.

OTA YHTEYTTÄ!

Voit hyö­dyn­tää asian­tun­ti­ja­pal­ve­luam­me yksit­täi­seen toi­mek­sian­toon tai pyy­tää tar­jouk­sen kat­ta­vam­mas­ta kokonaisuudesta.

info(at)ratech.fi • 040 673 0035