Palvelumme

Ura­koin­ti

Toteu­tam­me lämpö‑, vesi‑, viemäri‑, ilman­vaih­to-säh­kö- ja raken­nusau­to­maa­tiou­ra­koin­nit kai­ken­ko­koi­siin koh­tei­siin. Hoi­dam­me niin uudis­koh­teet kuin talo­tek­nii­kan moder­ni­soin­nit tasai­sen kor­keal­la laadulla.

KVR-ura­koin­ti

Teem­me LVI­SA-ura­koin­tia KVR-koh­tei­siin, jois­sa ura­koit­si­ja huo­leh­tii koh­teen suun­nit­te­lus­ta ja ura­kan toteut­ta­mi­ses­ta. Kan­nam­me KVR-ura­kas­ta vas­tuun koko­nai­suu­des­saan ja var­mis­tam­me, että lop­pu­tu­los on laa­du­kas ja asiak­kaan toi­vei­den mukainen.

Uudis­ra­ken­ta­mi­nen

Toteu­tam­me uudis­ra­ken­nus­koh­teet kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti uusim­mil­la työ­ta­voil­la, jot­ka var­mis­ta­vat kiin­teis­tön pit­käi­käi­syy­den. Saat meil­tä kaik­ki talo­tek­nii­kan rat­kai­sut suun­nit­te­lus­ta toteu­tuk­seen. Ura­kan val­mis­tut­tua olem­me apu­na­si myös kiin­teis­tön yllä­pi­to- ja huoltotöissä.

Moder­ni­soin­ti­pal­ve­lut

Päi­vi­täm­me kiin­teis­tön talo­tek­nii­kan kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti nyky­päi­vän tasol­le. Kor­jaam­me ja kun­nos­tam­me kiin­teis­tön kai­ken talo­tek­nii­kan, jos se on tar­peen. Moder­ni­soin­nin avul­la paran­nam­me tilo­jen käyt­tö­ko­ke­mus­ta ja eli­ni­kää. Uusi talo­tek­niik­ka aut­taa myös sääs­tä­mään käyt­tö­kus­tan­nuk­sis­sa, pie­nen­tä­mäl­lä esi­mer­kik­si energiakustannuksia.

Lin­ja­sa­nee­rauk­set

Toteu­tam­me lin­ja­sa­nee­rauk­set huo­mioi­den asuk­kai­den tar­peet ja tilo­jen aset­ta­mat vaa­ti­muk­set. Voim­me ottaa hoi­taak­sem­me osau­ra­kan tai koko laa­jan put­ki­re­mon­tin. Mei­dän kans­sa voit olla var­ma, että lin­ja­sa­nee­raus hoi­de­taan onnis­tu­nees­ti valmiiksi.

Toi­mi­ti­la­muu­tok­set ja modernisoinnit

Hoi­dam­me toi­mi­ti­la­muu­tok­set avai­met käteen ‑paket­ti­na, joka sisäl­tää suun­nit­te­lun, talo­tek­niik­ka­muu­tok­set sekä raken­nus­työt. Uudel­leen sijoi­te­tul­la talo­tek­ni­sil­lä jär­jes­tel­mil­lä lisäät kiin­teis­tön tuot­ta­vuut­ta ja tehokkuutta.

Asen­nus­työt

Toteu­tam­me asen­nus­pal­ve­lut sekä lai­te- ja mate­ri­aa­li­han­kin­nat kaik­kiin koh­tei­siin mer­keis­tä riip­pu­mat­ta vah­val­la ammattitaidolla.

Läm­pö, vesi ja viemäri

Hoi­dam­me kiin­teis­tön kaik­kien lvi-lait­tei­den ja ‑jär­jes­tel­mien asen­nuk­set, huol­lot ja kor­jauk­sen mer­kis­tä riip­pu­mat­ta. Meil­tä saat myös LV-alan mit­taus- ja säätöpalvelut.

Ilman­vaih­to

Toteu­tam­me ilman­vaih­to­lait­tei­den sekä ‑konei­den ja ‑jär­jes­tel­mien asen­nuk­set, huol­lot ja kor­jauk­sen mer­kis­tä riippumatta.

Raken­nusau­to­maa­tio

Toteu­tam­me raken­nusau­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien suunnittelu‑, asennus‑, huolto‑, kor­jaus- ja ylläpitotyöt.

Säh­kö­työt

Hoi­dam­me kaik­ki kiin­teis­tön säh­kö­jär­jes­tel­mä­rat­kai­sut. Toteu­tam­me tar­vit­ta­vat asen­nuk­set, huol­lot ja kor­jauk­set sekä säh­kö­jär­jes­tel­mien muu­tok­set, laa­jen­nuk­set ja moder­ni­soin­nit. Saat meil­tä myös kaik­ki tar­vit­se­ma­si ups- ja vara­voi­ma­jär­jes­tel­mien pal­ve­lut sekä turvavalaistuksen.