Sähkötyöt

Hoidamme sähkötyöt huolella asiakasta kuunnellen. Palveluihimme kuuluvat sähköjärjestelmien asennus, huolto ja korjaus.

Ota yhteyttä

Säh­kö­työt kat­ta­vas­ti uudis­ra­ken­nuk­siin ja saneerauskohteisiin

Toteu­tam­me vah­val­la ammat­ti­tai­dol­la kiin­teis­tö­si säh­kö­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lun, asen­nuk­set, huol­lot ja kor­jauk­set mer­kis­tä riip­pu­mat­ta. Meil­tä saat lisäk­si säh­kö­jär­jes­tel­mien muu­tok­set, laa­jen­nuk­set ja moder­ni­soin­nit. Tar­joam­me myös kaik­ki tar­vit­se­ma­si ups- ja vara­voi­ma­jär­jes­tel­mien pal­ve­lut sekä turvavalaistuksen.

Raken­ta­jil­le ja raken­nut­ta­jil­le tar­joam­me säh­kö­suun­nit­te­lua. Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat mm. säh­kö­jär­jes­tel­mien vika- ja häi­riö­ti­lan­ne­kar­toi­tuk­set, kuor­mi­tus­mit­tauk­set sekä lämpökuvaukset.

Pal­ve­lum­me kat­ta­vat seu­raa­vat sähköjärjestelmäratkaisut:

Säh­kö­ura­koin­ti ja asen­nus­työt koko­nais­val­tai­sel­la otteella

Toteu­tam­me säh­kö­ura­koin­nit kai­ken­ko­koi­siin koh­tei­siin. Hoi­dam­me niin uudis­koh­teet kuin talo­tek­nii­kan moder­ni­soin­nit­kin samal­la tasai­sen kor­keal­la laadulla.

Toteu­tam­me asen­nus­pal­ve­lut kaik­kiin lait­tei­siin mer­kis­tä riippumatta.

Meil­tä onnis­tuu säh­kö­asen­nus sekä huol­to ja kor­jaus kaik­kiin näihin:

Hoi­dam­me myös vuo­si- ja mää­rä­ai­kais­huol­lot sekä vaa­ti­vat­kin viankorjaukset.

OTA YHTEYTTÄ!

Voit hyö­dyn­tää asian­tun­ti­ja­pal­ve­luam­me yksit­täi­seen toi­mek­sian­toon tai pyy­tää tar­jouk­sen kat­ta­vam­mas­ta kokonaisuudesta.

info(at)ratech.fi • 040 673 0035