Tekninen huolto

Huolto- ja ylläpitopalveluihimme kuuluvat ennakoiva huolto, määräaikaishuollot sekä lakisääteiset huollot.

Ota yhteyttä

Ratec­hil­ta saat tek­nis­ten jär­jes­tel­mien ja talo­tek­nii­kan huol­lot koko­nais­val­tai­se­na palveluna

Hoi­dam­me kaik­kien kiin­teis­tö­tek­nii­kan jär­jes­tel­mien huol­lot ja yllä­pi­don van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la. Yksi asen­ta­ja tai kiin­teis­tön­hoi­ta­ja ei voi olla kaik­kien jär­jes­tel­mien asian­tun­ti­ja. Sik­si meil­lä on moni­puo­li­nen tii­mi, jos­sa on eri jär­jes­tel­miin eri­kois­tu­nei­ta asentajia.

Huol­to- ja yllä­pi­to­pal­ve­lum­me koko­nai­suus muo­dos­tuu enna­koi­vas­ta huol­los­ta, mää­rä­ai­kais­huol­lois­ta sekä laki­sää­tei­sis­tä huol­lois­ta. Mää­rit­te­lem­me aina asiak­kaan kans­sa yhteis­työs­sä huol­to­jen ja yllä­pi­don sisäl­lön sekä aikataulun.

Voit kysyä meil­tä myös yksit­täis­ten lait­tei­den huoltopalvelua.

Teho­kas lait­teis­to on oikein suun­ni­tel­tu, toteu­tet­tu sekä sään­nöl­li­ses­ti huol­let­tu ja hyvin yllä­pi­det­ty. Oikea-aikai­sil­la toi­men­pi­teil­lä sääs­tät käyt­tö­kus­tan­nuk­sis­sa ja piden­nät lait­teis­to­jen käyttöikää.

Asian­tun­te­va kiin­teis­tö­tek­nii­kan hoi­to ja huol­to var­mis­ta­vat, että kiin­teis­tö­si pysyy hyväs­sä kun­nos­sa ja arvos­sa. Voim­me teh­dä yksit­täi­siä huol­to­käyn­te­jä tai luo­da yhdes­sä huol­to­suun­ni­tel­man tar­peit­te­si mukaan.

Kiin­teis­tön hoi­to- ja huol­to­pal­ve­lum­me kat­ta­vat kaik­ki kiin­teis­tö­tek­nii­kan tarpeet.

OTA YHTEYTTÄ!

Voit hyö­dyn­tää asian­tun­ti­ja­pal­ve­luam­me yksit­täi­seen toi­mek­sian­toon tai pyy­tää tar­jouk­sen kat­ta­vam­mas­ta kokonaisuudesta.

info(at)ratech.fi • 040 673 0035