Ratechin toiminnan periaatteet

Toimintaamme ohjaavat rehellisyys ja asiakkaan kuunteleminen. Tiedämme, että työn lopputulos ratkaisee ja annamme sen puhua puolestaan.

Ota yhteyttä

3 Ratec­hin työ­tä ohjaa­vaa toimintaperiaatetta

1

Olem­me rehel­li­siä ja kuun­te­lem­me asiakastamme

Jokai­nen urak­ka on eri­lai­nen ja toteu­tus­ta­po­ja on usei­ta. Ker­rom­me asiak­kail­lem­me rehel­li­ses­ti ja sel­keäs­ti eri vaih­toeh­dois­ta. Kuun­te­lem­me asia­kas­ta ja toteu­tam­me työn toi­vei­den mukaan. Meil­le on tär­ke­ää, että asia­kas saa mitä tilaa ja voim­me molem­mat olla lop­pu­tu­lok­seen tyytyväisiä.

Luot­ta­mus, rehel­li­syys ja laa­tu — moni yri­tys puhuu näis­tä sanois­ta. Meil­le ne eivät kui­ten­kaan pel­käs­tään sano­ja, vaan haluam­me olla aidos­ti luot­ta­muk­sen arvoi­nen yhteis­työ­kump­pa­ni. Meil­le luot­ta­mus syn­tyy sii­tä, että olem­me asiak­kaal­le rehel­li­siä ensi­kon­tak­tis­ta läh­tien ja hoi­dam­me sovi­tut työt ker­ral­la alus­ta loppuun 

2

Par­haat teki­jät ja työ­vä­li­neet, eikä mitään turhaa

Kai­ken toi­min­tam­me perus­tus­ki­ve­nä on asen­ta­jien par­haim­mis­to ja hei­dän teke­mä kor­kea­laa­tui­nen työn­jäl­ki. Osaa­mi­sen lisäk­si olem­me valin­neet asen­ta­jik­si teki­jät, joil­ta löy­tyy ammat­tiyl­peyt­tä ja ‑asen­net­ta teh­dä ker­ral­la hyvää jälkeä.

Valit­sem­me lai­te- ja mate­ri­aa­li­toi­mit­ta­jik­si vain sel­lai­sia kump­pa­nei­ta, jot­ka täyt­tä­vät alal­la hyväk­sy­tyt stan­dar­dit ja laatuvaatimukset

Käy­täm­me työ­tä tuke­via nyky­ai­kai­sia jär­jes­tel­miä ja väl­täm­me tur­haa byro­kra­ti­aa. Meil­lä on käy­tös­sä ajan­mu­kai­set työ­vä­li­neet ja kus­tan­nus­te­hok­kaat tehok­kaat työs­ken­te­ly­ta­vat, joil­la luom­me onnis­tu­mi­sen edel­ly­tyk­set par­haal­le lopputulokselle.

3

Työn lop­pu­tu­los rat­kai­see ja puhuu puolestaan

Hyvä laa­tu ja teho­kas työs­ken­te­ly läh­te­vät asiak­kaan ja ura­koit­si­jan avoi­mes­ta yhteis­työs­tä sekä hyväs­tä yhtei­sym­mär­ryk­ses­tä. Lopul­li­nen työn laa­tu osoi­te­taan toteen työ­maal­la ja annam­me työn­jäl­jen puhua puo­les­taan. Varus­te­lu­ta­so toteu­te­taan asiak­kaan toi­vei­den mukaan, eikä vii­meis­te­lys­tä tingitä.

Tie­däm­me myös sen, että työm­me on aina osa isom­paa koko­nai­suut­ta, ja siten koko raken­nus­pro­jek­tin onnis­tu­mi­nen on meil­le tär­ke­ää. Täh­tääm­me kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me sii­hen, että uudis­ra­ken­nuk­sen tai remon­tin val­mis­tut­tua raken­nuk­sen käyt­tä­jät ovat myös tyy­ty­väi­siä mei­dän työn osuu­teen kiinteistössä. 

OTA YHTEYTTÄ!

Voit hyö­dyn­tää asian­tun­ti­ja­pal­ve­luam­me yksit­täi­seen toi­mek­sian­toon tai pyy­tää tar­jouk­sen kat­ta­vam­mas­ta kokonaisuudesta.

info(at)ratech.fi • 040 673 0035