Urakointi

Toteutamme lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-sähkö- ja rakennusautomaatiourakoinnit kaikenkokoisiin kohteisiin. Hoidamme niin uudiskohteet kuin talotekniikan modernisoinnit tasaisen korkealla laadulla.

Ota yhteyttä

KVR-ura­koin­ti

Teem­me LVI­SA-ura­koin­tia KVR-koh­tei­siin, jois­sa ura­koit­si­ja huo­leh­tii koh­teen suun­nit­te­lus­ta ja ura­kan toteut­ta­mi­ses­ta. Kan­nam­me KVR-ura­kas­ta vas­tuun koko­nai­suu­des­saan ja var­mis­tam­me, että lop­pu­tu­los on laa­du­kas ja asiak­kaan toi­vei­den mukainen.

Uudis­ra­ken­ta­mi­nen

Toteu­tam­me uudis­ra­ken­nus­koh­teet kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti uusim­mil­la työ­ta­voil­la, jot­ka var­mis­ta­vat kiin­teis­tön pit­käi­käi­syy­den. Saat meil­tä kaik­ki talo­tek­nii­kan rat­kai­sut suun­nit­te­lus­ta toteu­tuk­seen. Ura­kan val­mis­tut­tua olem­me apu­na­si myös kiin­teis­tön yllä­pi­to- ja huoltotöissä.

Moder­ni­soin­ti­pal­ve­lut

Päi­vi­täm­me kiin­teis­tön talo­tek­nii­kan kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti nyky­päi­vän tasol­le. Kor­jaam­me ja kun­nos­tam­me kiin­teis­tön kai­ken talo­tek­nii­kan, jos se on tar­peen. Moder­ni­soin­nin avul­la paran­nam­me tilo­jen käyt­tö­ko­ke­mus­ta ja eli­ni­kää. Uusi talo­tek­niik­ka aut­taa myös sääs­tä­mään käyt­tö­kus­tan­nuk­sis­sa, pie­nen­tä­mäl­lä esi­mer­kik­si energiakustannuksia.

Lin­ja­sa­nee­rauk­set

Toteu­tam­me lin­ja­sa­nee­rauk­set huo­mioi­den asuk­kai­den tar­peet ja tilo­jen aset­ta­mat vaa­ti­muk­set. Voim­me ottaa hoi­taak­sem­me osau­ra­kan tai koko laa­jan put­ki­re­mon­tin. Mei­dän kans­sa voit olla var­ma, että lin­ja­sa­nee­raus hoi­de­taan onnis­tu­nees­ti valmiiksi.

Toi­mi­ti­la­muu­tok­set ja modernisoinnit

Hoi­dam­me toi­mi­ti­la­muu­tok­set avai­met käteen ‑paket­ti­na, joka sisäl­tää suun­nit­te­lun, talo­tek­niik­ka­muu­tok­set sekä raken­nus­työt. Uudel­leen sijoi­te­tul­la talo­tek­ni­sil­lä jär­jes­tel­mil­lä lisäät kiin­teis­tön tuot­ta­vuut­ta ja tehokkuutta.