Ylläpito ja huolto

Ajanmukaisella ja säännöllisellä huollolla laitteet pysyvät hyvässä kunnossa vielä takuuajan jälkeenkin.

Ota yhteyttä

Kiin­teis­tö­tek­nii­kan hoi­to ja huolto

Hoi­dam­me kaik­kien kiin­teis­tö­tek­nii­kan jär­jes­tel­mien huol­lot ja yllä­pi­don van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la. Yksi asen­ta­ja tai kiin­teis­tön­hoi­ta­ja ei voi olla kaik­kien jär­jes­tel­mien asian­tun­ti­ja. Sik­si meil­lä on moni­puo­li­nen osaa­va tii­mi, jos­sa on eri jär­jes­tel­miin eri­kois­tu­nei­ta asentajia.

Huol­to- ja yllä­pi­to­pal­ve­lum­me koko­nai­suus muo­dos­tuu enna­koi­vas­ta huol­los­ta, mää­rä­ai­kais­huol­los­ta sekä laki­sää­tei­sis­tä huol­lois­ta. Mää­rit­te­lem­me aina asiak­kaan kans­sa yhteis­työs­sä huol­to­jen ja yllä­pi­don sisäl­lön ja aikataulun.

LVIAS-lait­tei­den sään­nöl­li­nen huol­to ja yllä­pi­to aut­ta­vat yllä­pi­tä­mään ter­veel­li­siä ja tur­val­li­sia olo­suh­tei­ta sekä ede­saut­taa ener­gian­ku­lu­tuk­sen hal­lin­nas­sa. Oikea-aikai­set huol­lot ennal­taeh­käi­se­vät myös yllät­tä­viä lai­te­rik­ko­ja, mit­kä voi­vat pahim­mil­laan vai­kut­taa raken­nuk­sen käyttöön.