Talotekniset palvelut ja LVISA-työt asiakasta kuunnellen

Asiantuntevaa LVISA-palvelua Keski-Pohjanmaalla ja lähialueilla.

Ota yhteyttä

Talo­tek­niik­ka ker­ral­la kun­toon — Ratec­hin kans­sa onnistut!

Ratech Oy on työn­te­ki­jöi­den­sä perus­ta­ma yri­tys, joka syn­tyi halus­ta teh­dä asian­tun­te­vaa LVI­SA-pal­ve­lua yhteis­työs­sä asiak­kai­den kans­sa laa­duk­kaas­ti aina suun­nit­te­lus­ta läh­tien. Ratech Oy:n hen­ki­lö­kun­nal­la on taka­na pit­kä­ai­kai­nen ja moni­puo­li­nen koke­mus talo­tek­nii­kan laa­jas­ta tehtäväkentästä.

Työl­lis­täm­me täl­lä het­kel­lä 19 hen­ki­löä, jois­ta jokai­nen on osoit­ta­nut osaa­mi­sen­sa alal­la jo ennen Ratec­hin tii­miin liit­ty­mis­tä. Hen­ki­lö­kun­tam­me täy­den­tää osaa­mis­taan jat­ku­vas­ti kou­lut­tau­tu­mi­sel­la ja hyö­dyn­näm­me alan tek­nis­tä kehi­tys­tä jat­ku­vas­ti omas­sa arki­päi­väi­ses­sä toiminnassamme.

Oikein las­ke­tut kus­tan­nuk­set, par­haat teki­jät ja työ­vä­li­neet, eikä mitään tur­haa — näis­tä läh­tö­koh­dis­ta läh­dem­me toteut­ta­maan laa­du­kas­ta työ­tä. Tie­däm­me, että työ­maan val­mis­tut­tua lop­pu­tu­los rat­kai­see ja sik­si annam­me työn­jäl­jen puhua puolestaan.

Läh­de kump­pa­nik­sem­me ja onnis­tu­taan yhdessä!

Mik­si vali­ta RATECH?

Emme ole ainut yri­tys, joka tar­jo­aa koko­nais­val­tais­ta LVI­SA-pal­ve­lua. Mik­si siis vali­ta mei­dät? Kos­ka meil­lä aika­tau­lut pitä­vät, kuun­te­lem­me asia­kas­ta ja työs­ken­te­lem­me vuo­sien van­kal­la kokemuksella.

Asen­ta­jam­me ovat alan­sa par­haim­mis­toa, työn­jäl­kem­me on ensi­luok­kais­ta ja ymmär­räm­me, mitä työ­maal­la onnis­tu­mi­nen vaatii.

Aika­tau­lut pitää

Hoi­dam­me sovi­tun työn ajal­laan ja ker­ral­la oikein, jot­ta sekä asia­kas että teki­jät voi­vat olla lop­pu­tu­lok­seen tyytyväisiä. 

Asia­kas­ta kuunnellen

Meil­le on tär­ke­ää työn koko­nais­ku­van ymmär­tä­mi­nen, rehel­li­syys, luot­ta­mus, vank­ka ammat­ti­tai­to ja asiak­kaan kuunteleminen. 

Vuo­sien kokemuksella

Ratec­hin hen­ki­lö­kun­nal­la on taka­na pit­kä­ai­kai­nen ja moni­puo­li­nen koke­mus talo­tek­nii­kan laa­jas­ta tehtäväkentästä. 

Asiak­kai­tam­me

Teem­me vah­vaa ammat­ti­lais­työ­tä kai­kil­le asiak­kail­lem­me. Asiak­kai­tam­me ovat jul­ki­nen sek­to­ri, teol­li­suus­toi­mi­jat, raken­nus­liik­keet, raken­nut­ta­jat, talo­yh­tiöt, raken­ta­jat ja remontoijat.

Meil­le on tär­ke­ää, että löy­däm­me jokai­sen asiak­kaan kans­sa hyvän yhtei­sym­mär­ryk­sen teh­tä­väs­tä työs­tä. Ker­rom­me eri­lai­sis­ta toteu­tus­vaih­toeh­dois­ta ja autam­me asia­kas­ta valit­se­maan heil­le par­hai­ten toi­mi­van ratkaisun.

Annam­me sopi­van mää­rän kan­nat­ta­via vaih­toeh­to­ja, mut­ta emme sane­le pää­tök­siä puo­les­ta­si. Vas­tuul­li­se­na toi­mi­ja­na ker­rom­me myös rei­lus­ti, jos tar­jol­la on parem­pi tai edul­li­sem­pi vaih­toeh­to. Tar­joa­mam­me vaih­toeh­dot ja suo­si­tuk­set perus­tu­vat fak­taan ja alan vank­kaan kokemukseen.

Talo­tek­nii­kan ja LVIS-alan asian­tun­ti­joi­na huo­leh­dim­me sii­tä, että rat­kai­sut ovat aina kes­tä­väs­ti toteutettuja.

Vas­tuul­li­se­na toi­mi­ja­na ker­rom­me myös rei­lus­ti, jos tar­jol­la on parem­pi tai edul­li­sem­pi vaihtoehto.

OTA YHTEYTTÄ!

Voit hyö­dyn­tää asian­tun­ti­ja­pal­ve­luam­me yksit­täi­seen toi­mek­sian­toon tai pyy­tää tar­jouk­sen kat­ta­vam­mas­ta kokonaisuudesta.

info(at)ratech.fi • 040 673 0035