Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (679/2016). Tietosuojalaki (5.12.2018/1050) 10§ ja 24§.

REKISTERIN NIMI
Ratech Oyn verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Ratech Oy
Osoite: Ratech Oy, Yrittäjäntie 6, 67100 Kokkola

YHTEYSHENKILÖ HENKILÖREKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Riku Keski-Sämpi 040 673 0035, Ratech Oy Yrittäjäntie 6, 67100 Kokkola


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Ratech Oyn verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Ratech Oyn verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä viestintä Käyttäjän suuntaan.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Yhteystiedot kuten sähköpostiosoite ja nimi
– Verkkopalvelun käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot
Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Ratech Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä kolmannelle osapuolelle, ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa etukäteen.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Rekistereihin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Yritys noudattaa lainsäädännön ohjeita palkka-aineiston säilytysajasta. Rekisteritietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden (5) vuoden välein.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

HENKILÖTIETOJEN POISTAMINEN

Ennen kuin kierrätetään laite, jolle henkilötiedot ovat tallennettuna, kiintolevyn tai vastaavan tallennusvälineen sisältö tuhotaan tietoturvallisesti. Laitteen tyypistä riippuen tämä voidaan tehdä esim. magnetoimalla tai ohjelmallisesti Peter Gutmannin metodilla. Mikäli tietoja on tallennettuna pilvipalveluun, vastaa palveluntarjoaja laitteiston tietoturvallisesta kierrätyksestä ja tietojen lopullisesta tuhoamisesta oman rekisteriselosteensa mukaisin menetelmin. Manuaalisesti säilytetty aineisto tuhotaan paperisilppurilla tai muulla, tietoturvallisella menetelmällä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos käsitellään, hänellä on oikeus pyytää kopio kerätyistä tiedoista. Tietopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna. Yksi aineistotoimitus kalenterivuodessa on maksuton. Tämän määrän ylittäviltä pyynnöiltä veloitetaan keräys- ja toimituskuluja 50 euroa per kerta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että yritys oikaisee virheelliset tai puutteelliset tiedot viipymättä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen poistoa viivytyksettä, kun tietojenkäsittelyn tarve on päättynyt tai jos tietoja on käsitelty lainvastaisesti. Yrityksellä on vaatimuksesta huolimatta oikeus säilyttää tietoja niin kauan kuin käsittelyyn liittyvät velvoitteet edellyttävät. Näitä velvoitteita voivat olla esim. myönnetty takuuaika tai kirjanpitolain mukainen aineiston säilytysaika.

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojenkäsittelyä milloin tahansa, jos rekisteriin kerätyt tiedot eivät pidä paikkaansa tai tietoja on käsitelty lainvastaisesti, mutta rekisteröity haluaa silti tietojensa säilyvän rekisterissä. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Poikkeuksena tilanne, jossa rekisteröidyn kanssa voidaan viestiä Meta Platforms -yhtiön WhatsApp-sovelluksella, jos Rekisteröity antaa siihen suostumuksensa etukäteen. Suostumuksensa Rekisteröity voi antaa esimerkiksi viestillä. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, mutta se ei poista takautuvasti rekisterinpitäjän oikeutta WhatsApp-viestintään, joka on tapahtunut suostumuksen ollessa voimassa. WhatsAppia käyttäen ei koskaan välitetä erityisiä, arkaluontoisia tietoja, kuten henkilötunnusta, terveystietoja tai poliittisia näkemyksiä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Mahdolliset manuaalisesti käytettävät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.